Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Brussel, 6 maart 2021

Van bij het begin van de pandemie in ons land, door het coronavirus Covid-19, heeft het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslimburgers gevraagd om de gezondheidsmaatregelen, die opgelegd zijn door de Belgische Staat voor het behoud van de volksgezondheid, strikt na te leven.

De specifieke maatregelen voor de uitoefening van de islamitische eredienst in de gebedsplaatsen werden genomen met het oog op het behoud van de gezondheid van de burgers, wat een van de doelen is van de islam en voorrang heeft op elke andere overweging. 

Wat begrafenissen betreft, mogen sinds 8 maart 2021 maximaal 50 personen (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld) een begrafenis bijwonen in de ruimten van de daartoe bestemde gebouwen en op begraafplaatsen, overeenkomstig het op zaterdag 6 maart 2021 uitgevaardigde ministerieel besluit. Tijdens deze activiteiten moeten de volgende minimumvoorschriften in acht worden genomen:

 1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
 9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Hierna volgen de voorzorgsmaatregelen die het EMB voorschrijft van de erediensten in de moskeeën, met naleving van de door de overheid opgelegde maatregelen:

1. Hygiënische maatregelen

 • Zich aanbieden in de moskee in staat van rituele reinheid
 • De handen wassen met water en zeep of desinfecteren alvorens de moskee te betreden
 • Zelf zorgen voor een eigen individueel gebedstapijt
 • Gedurende de aanwezigheid in de moskee moet de mond en neus bedekt  worden
 • De moskee verlaten van zodra het gebed gedaan is             

2.  Vereringsdienst

Het aantal mensen dat toegelaten wordt tot de moskee is beperkt tot 15 (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld).

De moskeeën zijn alleen toegankelijk tijdens de vijf dagelijkse gebeden, en de religieuze vieringen (begrafenissen, huwelijken, de twee feestgebeden). De moskeeën mogen de toegang beperken tot enkele gebeden om de kans te hebben de lokalen in goede omstandigheden te desinfecteren.

Alle andere ceremonies, inclusief het vrijdagsgebed, zijn verboden in moskeeën.

Elke gelovige moet een ruimte van 10m² aanhouden tijdens zijn aanwezigheid in de moskee, ook tijdens het gebed. Om de gelovigen te helpen deze afstand te bewaren worden de plaatsen aangegeven in de gebedszaal met plakband, krukjes, enz.

Wel toegelaten zijn religieuze diensten die worden opgenomen voor uitzending via alle beschikbare kanalen en die alleen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 10 personen, inbegrepen de opnamemensen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, op voorwaarde dat de plaats van eredienst gesloten blijft voor het publiek tijdens de opname.

3. Door de verantwoordelijken van de moskee te nemen maatregelen

 • Erover waken dat de gelovigen de regels volgen
 • Voorzien van een afzonderlijke in- en uitgang uit het gebouw en uit de gebedszaal,
 • Zorgen voor voldoende verluchting van de lokalen
 • Regelmatig schoonmaken van de lokalen
 • Verwijderen van boeken, gebedskralen en alle andere voorwerpen die mogelijk door de gelovigen aangeraakt kunnen worden
 • Aanplakken van de richtlijnen in de moskee 

4. Beperkingen en verboden

 • Het is verboden om elkaar te begroeten met een handdruk of elkaar te kussen
 • Het is verboden om samen te komen in en buiten de moskee
 • Het is absoluut verboden om te eten in de moskee. Water drinken mag maar mits brengen van een eigen waterfles
 • Wie deze voorschriften niet naleeft, zal de moskee moeten verlaten
 • Aan oudere, zieke, kwetsbare mensen of mensen met een chronische ziekte wordt gevraagd niet naar de moskee te komen
 • Alle activiteiten in de moskee buiten de vijf dagelijkse gebeden en religieuze ceremonies blijven opgeschort

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief